Pirmosios Toastmasters tarpklubinės varžybos Lietuvoje

28/05/2011 10:00


Kada: 2011 m. gegužės mėn. 28 d., šeštadienis
Laikas: 10-14 val.
Vieta: ISM, Arklių g. 18, Vilnius

Varžybas organizuoja ir jose dalyvauja visi trys Lietuvos Toastmasters klubai: First TM Lithuania, TM Vilnius ir TM Šiauliai.

Renginio vedėjas - Igoris Vasiliauskas ("TM Vilnius")
Varžybų vyriausioji teisėja - Laima Valiukonytė ("1st TM LT")
Teisėja - Dalia Sipavičiūtė ("1st TM LT")
Seržantė - Rasa Kolesnikovaitė ("1st TM LT")


Kviečiami dalyvauti visi klubai ir jų nariai. Varžybos bus atviros visuomenei ir nemokamos.

 

Visa informacija apie varžybų reikalavimus

 

Žemiau rasite Toastmasters varžybų taisyklių santrauką. Pateikiame nuorodas ir į papildomus šaltinius:


Toastmasters tarptautinio kalbų konkurso taisyklės

1. Konkurso tikslai
A. Suteikti kalbėtojams galimybę pagerinti savo kalbėjimo įgūdžius. Įvertinti geriausius kalbėtojus, taip paskatinant ir kitus dalyvius.
B. Suteikti galimybę mokytis, stebint labiau įgudusius, patirties per Toastmasters užsiėmimus įgijusius kalbėtojus.

2. Taisyklių taikymas
Šios taisyklės, jeigu nepažymėta kitaip, taikomos viešiems Toastmasters kalbų konkursams, kuriuose išrenkami dalyviai metiniams tarptautiniam kalbų konkursams.  Tarptautiniai kalbų konkursai organizuojami tik anglų kalba. Šios taisyklės negali būti keičiamos ir jokios išimtys nedaromos.

3. Atrankos seka
Atranka vykdoma klubo, srities, zonos, regiono lygmenyse. Kiekvienas gerą reputaciją turintis klubas gali išrinkti konkurso dalyvius dalyvauti srities konkurse. Klubas dalyvius gali išrinkti kokiu nori būdu. Jeigu organizuojama konkursas, jo metu turi būti laikomasi visų šių taisyklių ir konkurso rezultatas yra galutinis. Srities kalbų konkurso laimėtojas patenka į srities konkursą (jei taikoma), o jos nugalėtojas – į regiono konkursą. Jei nugalėtojas negali dalyvauti konkurse, jame dalyvauja aukščiausią vietą užėmęs galintis dalyvauti konkurso dalyvis. Zonos konkurse kiekvienam dalyviui suteikiama vieta ir vyriausias teisėjas perduoda dalyvių sąrašą centrinei Toastmasters būstinei. Informacija dėl dalyvavimo pusfinalyje yra siunčiama nugalėtojui, o, jam negalint dalyvauti, siunčiama kitam aukščiausią vietą užėmusiam dalyviui.

4. Reikalavimai dalyviams
Tam, kad galėtų dalyvauti tarptautiniame kalbų konkurse, dalyviai privalo atitikti šiuos reikalavimus:
1.    Būti pilnateisiu klubo nariu;
2.    Būti pasakęs bent šešias kalbas. Išimtis taikoma nariams, prisijungusiems po praėjusių metų liepos 1 dienos, šie nariai gali būti ir nepasakę 6 kalbų. Klubas turi turėti oficialius įstatus.
3.    Dalyvis turi atitikti šiuos reikalavimus dalyvaudamas visuose konkurso lygmenyse.

5. Kalbos tema ir pasiruošimas
A Temą pasirenka pats dalyvis.
B. Konkurso dalyviai privalo paruošti savo penkių-septynių minučių kalbas, kurios turi būti visiškai autentiškos. Kalbų autentiškumą dalyviai turės patvirtinti raštu prieš konkursą. Kalbos metu privaloma nurodyti bet kokios cituojamos medžiagos šaltinį.
C. Visi dalyviai kalbės toje pačioje vietoje. Visi dalyviai ir vertintojai bus informuoti apie kalbėjimo vietą prieš konkursą. Kalbėtojai gali kalbėti iš bet kurios vietos kalbėjimui skirtoje zonoje, jie nebūtinai turi kalbėti iš tribūnos. Rekomenduojama suteikti galimybę konkurso dalyviams naudotis mikrofonu, tačiau tai neprivaloma. Konkurso dalyviai turi turėti galimybę išbandyti reikalingą įrangą prieš konkursą.

6.    Bendroji tvarka
A Klubo lygio konkurse,  konkurso pirmininkas, vyriausiasis teisėjas, 5 teisėjai,  3 balsų skaičiuotojai.
Regiono lygio konkurse, turi būti bent 5 teisėjai arba lygiaverčiai atstovai iš klubų kurie sudaro sritį,  konkurso pirmininkas, vyriausiasis teisėjas, slaptas lemtingasis teisėjas (tiebreaking), 3 skaičiuotojai ir du laikininkai.
Srities  konkurse, turi buti bent 7 teisėjai iš kiekvieno regiono, konkurso pirmininkas, vyriausiasis teisėjas, a tiebreaking judge, 3 skaičiuotojai. Srities konkurse, jokiam teisejui neleidžiama būti iš to paties klubo, kurį reprezentuoja konkurso dalyvis.
Tarptautiniame konkurse, kiekvienas regionas turi turėti po lygiai teisėjų arba lygiaverčių atstovų, nei vienas teisėjas negali būti narys klubo, kurį atstovauja konkurso dalyvis.
Dalyvauja šie pareigūnai: 5 kvalifikuoti teisėjai,  konkurso pirmininkas, vyriausiasis teisėjas, 3 laikininkai, skaičiuotojai nustatyti.
Vsi teisėjai vertina visus dalyvius.
Visi teisėjai turi būti geros būklės klubų nariai. Praktiškai visi teisėjai ne tik turi būti geros būklės toastmasters klubų nariai, bet ir turi būti atlikę 6 projektus.  Be to, Tarptautinio konkurso pusfinalyje, teisėjai kaip minimum turi turėti pažengusio kalbėtojo bronzinį apdovanojimą (ACB) arba pažengusio toastmasterio bronzinį apdovanojimą (ATB) ir turi tureti žemesnio lygio konkurso teisėjavimo patirties.
В Prieš konkursą, konkurso dalyviai konkurso pirmininko yra supažindinami su taisyklėmis. Teisėjai, skaičiuotojai, yra taip pat vyriausiojo teisėjo supažindinami su savo pareigomis.Konkurso dalyvis  apibrėžia savo kalbėjimo poziciją kartu su  konkurso pirmininku.
С   Jei konkurso dalyviai nedalyvauja skelbiant taisykles, alternatyvus kalbėtojas, yra įpareigotas dalyvauti pakeisdamas pirminį dalyvį. Jei pirminis konkurso dalyvis  konkursasant nedalyvauja tuo metu kai atliekamas dalyvių pristatymas, pirminis konkurso dalyvis yra diskvalifikuojamas ir alternatyvus kalbėtojas oficialiai tampa konkurso dalyviu. Jei pirminis konkurso dalyvis atvyksta prieš įžangą, bet po to, kai konkursas pristatomas- toks konkurso dalyvis pristatomas, konkurso dalyviui leidzima kovoti, jei jis:
1)   atsiskaito/informuoja konkurso pirmininkas prieš savo atvykimą;
2)   paruošė visus reikalingus dokumentus prieš atvykdamas -  pageidautina, kad dalyviai būtų pristatomi prieš konkursa.
D Pristatomas kiekvienas konkurso dalyvis-  kalbos pavadinimas, konkurso dalyvio vardas, regionas.
E    Privalo būti viena minutė tylos tarp konkursantų, kol teisėjai užpildo savo biuletenius
F    Konkurso dalyviams leidžiama pasilikti toje pačioje patalpoje per visą konkurso trukmę
G   Jei konkurse dalyvauja penki ir daugiau dalyvių, trečios vietos laimėtojas  (jei to nori), antros vietos laimėotjas ir pirmos vietos laimėtojas bus paskelbti viešai. Konkursuose su 4 ir mažiau dalyvių, skelbiami tik pirmos ir antros vietos laimėtojai.
H   Konkurso laimėtojų paskelbimas yra galutinis išskyrus tada, kai laimėtojai yra paskelbiami neteisingai, tada vyriausiasis teisėjas, laikininkai, balų skaičiuotojai turi įsikišti ir kuo greičiau ištaisyti klaidą.

7.  Kalbų laikas
A Kalbos turi trukti 5-7 minutes.  Konkurso dalyvis gali būti diskvalifikuotas jei kalba truks trumpiau nei 4 min. 30 s arba ilgiau nei  7 min. 30 s.
В    Prieš pristatymą, konkurso dalyviai turi skubiai užimti kalbėtojo poziciją. Laikas užfiksuojamas kai  Konkurso dalyvis verbaliniu ar neverbaliniu būdu kreipiasi į auditoriją.

Kalbų konkurso taisyklės

Konkurso dayviai negali naudoti jokios kitos komunikacijos, t.y. garso efektų, ar kitokios komunikacijos.
A    Laikininkai turi rodyti įspėjamuosius signalus konkurso dalyviams kurie turi būti aiškiai matomi kalbėtojui bet nematomi auditorijai.
1.    Žalias signalas parodomas po 5 min ir rodomas 1 minutę.
2.    Geltonas signalas parodomas po 6 minučių yra rodomas vieną minutę.
3.    Raudonas signalas rodomas praėjus  7 minutems ir paliekamas iki kalbos pabaigos.
4.    Signalai turi būti duodami kai viršijamas laikas
5.    Silpnaregiams konkurso dalyviams suteikta teisė prašyti kitokio įspėjimo signalo (forma gali pasirinkti jie patys). Naudotini įspėjimo signalai gali būti – švilpukas, skambutis, arba asmuo, pasakantis, kad praėjo 5min, 6 min, 7 min laiko tarpas.Jei būtų reikalingas kažkoks specialus signalas/prietaisas arba specifinės instrukcijos, tuo dalyvis turi pasirūpinti pats.
6.    Jei renginio metu įvyksta techninis signalo dingimas, kalbėtojui leidžiama kalbėti  30 sekundžių daugiau laiko prieš skelbiant diskvalifikaciją.
D   Prieš paskelbiant rezultatus, pirmininkas turi paskelbta ar diskvalifikacijos terminas praėjo, neskelbiankonkursantų vardų.

8. Protestai ir diskvalifikavimas
A   Protestai dėl tinkamumo ir  originalumo yra apriboti teisėjų ir konkurso dalyvių. Kiekvienas protestas turi būti suderintas su vyriausiuoju teisėju/arba konkurso pirmininku, kuris  turi įpareigojimą paskelbti laimėtoją ir taip pat  konkurso pirmininkas turi paskelbti, ar konkurso dalyviai yra diskvalifikuojami dėl originalumo or tinkamumo prieš įvykstant konkursui arba prieš paskelbiant vietą, kurioje konkursas vyks, ir nutraukiamas jų dalyvavimas.
В    Prieš tai kai konkurso dalyviai diskvalifikuojami dėl originalumo stokos, konkurso dalyviui/dalyviams turi būti duota galimybė atsakyti teisėjams. Teisėjų dauguma turi priimti sprendimą ar diskvalifikuoti konkurso dalyvį. Konkurso pirmininkas gali diskvalifikuoti konkurso dalyvį dėl tinkamumo.
С Tarptautiniame konkurse, turi būti kvalifikuotas teisėjų sprendimas ar konkurso dalyvis tikrai yra paruošęs visiškai naują ir kitokią kalbą, vyriausias teisėjas tuo atveju gali pranešti apie diskvalifikaciją prieš laimėtojo paskelbimą. ir pakeičia diskvalifikuotus konkurso dalyvius.  Konkursantas, gaunantis 3 ar daugiau neigiamus (diskvalifikuojančius) teisėjų balsus, yra diskvalifikuotas
D   Visi teisėjų sprendimai ir taip pat sprendimai dėl teisėjų kvalifikacijos yra galutiniai.

9. Kelionės kaštai
A    Toastmasters International apmoka kelionės išlaidas kiekvienam konkurso dalyviui dalyvaujančiam Tarptautiniame kalbų konkurse pusfinaliuose ir tarptautiniuose renginiuose. Nei toastmasriai nei jų srities klubai neturi kompensuoti konkurso dalyviams jokių kitų išlaidų. Taikomos tokios kompensacijos:
1.     Oru, autobusu, arba traukiniu  kelionės į abi puses kompensavimas mažiausiu tarifu (traukiniu arba oru, su nuolaidomis) bei išlaidos pasiekti artimiausią oro uosto terminalą/stotį kompensuojamos  kiekvienam konkurso dalyviui.
2.     Automobilis – 32 ct uz mylią – tiesiausiu maršrutu, jei kaina neviršija mažiausio oro transporto tarifo.
В    Pinigų grąžinimas bus vykdomas Pasaulinės toastmasters vadovybes tiktai kai bus patvirtintas dalyvio atvykimas i pusfinalį ir bus gauta atvykimo bilieto kopija.
С   Viešbučio arba nuomos išlaidos nėra kompensuojamos konkurso dalyviams nebent nutariama kitaip.

10. Tarptautinis įrašytų kalbų konkursas
A   Nariai klubų, nepriklausančių sričiai ir laikinose srityse yra kviečiami dalyvauti  tarptautiniame įrašytų kalbų konkurse. Įrašai turi būti anglų kalba.
В   Toastmasters International Kalbų konkurse Rules yra laikomasi tiek kiek jos yra pritaikomos. Naturaliai čia nebūtų srities, region oar pusfinalio kovų, Nėra kompensuojamos jokios kelionės išlaidos. Tam, kad dalyvauti klubai turi atsiusti įrašytą kalbą ir sutikti.su laimėtoju. Klubui turi atstovauti tik viena įrašyta kalba.
С    Įrašas turi būti padarytas laikantis šių procedūrų:
1.     Įrašas turi būti daromas kalbą sakant gyvai auditorijai.
2.     Kalbos laikas sekamas atidžiai tam kad atiktų kalbų konkurso taisykles
3.     Aiškiai pažymėtas audio įrašas su  dalyvio pavarde ir klubo numeris turi būti pateikti galutiniam sertifikavimui.
4.     Įrašai turi būti gaunami iki  kovo 31 dienos 5 valandos (Pacific Time) tam kad galėtų dalyvauti šiame konkurse.